"Tutaj dowiesz się 'Jak rozliczyć PIT programem komputerowym"!" Jak rozliczamy ulgę w związku z wpłatami na IKZE?

Wpłaty na IKZE i rozliczenie ulgi z tego tytułu

Wpłaty na IKZE pozwalają podatnikom na skorzystanie ze specyficznej ulgi podatkowej. Na czym ona polega i w jaki sposób należy ją ująć w rocznym rozliczeniu podatkowym?

Chcąc zabezpieczyć swoją przyszłość i zapewnić sobie godny byt na starość, wielu Polaków zdecydowało się i nadal decyduje na dokonywanie wpłat na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, w ramach tzw. III filaru emerytalnego. Z tego tytułu możliwe jest skorzystanie ze specyficznych ulg podatkowych, które uwzględnia się w rocznym formularzu PIT. Czy w rozliczeniu ulgi na IKZE powinny brać udział określone załączniki Pity, takie jak na przykład załącznik PIT/O?

Na czym polgea IKZE?

IKZE jest skrótem od Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego. W Polsce zostały one uruchomione z dniem 1 stycznia 2012 roku. Jest to sposób oszczędzania na emeryturę alternatywnego względem dłużej istniejących Indywidualnych Kont Emerytalnych IKE. Najważniejszą kwestią związaną z IKZE jest, że kwoty wpłacane na takie konta odlicza się od dochodu przed opodatkowaniem PIT. Można skorzystać w związku z nimi z ulgi podatkowej. IKZE zapewniają dodatkowe środki finansowe na przyszłą emeryturę, a inwestując w ten sposób, oszczędzamy i pomnażamy pewne środki finansowe.

Instytucja IKZE powstała na mocy ustawy z dnia 25 marca 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Ustawa ta wprowadziła zmiany do ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r., dodając do systemu IKE - własnie konta IKZE.

Wpłaty dokonywane na IKZE w danym roku przez podatnika nie mogą być wyższe od kwoty odpowiadającej równowartości 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne, ustalonej dla oszczędzającego za rok poprzedni, nie więcej jednak niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tj. 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce na rok poprzedni. Opodatkowanie podatkiem PIT nie obejmuje wszystkich wpłat na IKZE. Według art. 21 ust. 1 pkt 58b ustawy o PIT, od dnia 1 stycznia 2012 roku zwolnieniu z opodatkowania podatkiem PIT podlegają wyłącznie wpłaty transferowe środków zgromadzonych przez podatnika oszczędzającego na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego:

  • pomiędzy instytucjami finansowymi prowadzącymi indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego,
  • na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego osoby uprawnionej, po śmierci oszczędzającego,
  • w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego oszczędzającego.

Po zakończeniu okresu oszczędzania na IKZE - wypłata pieniędzy będzie podlegała opodatkowaniu PIT, jeśli zostanie dokonana przez osobę oszczędzającą lub na rzecz osoby uprawnionej, na wypadek śmierci oszczędzającego. Opodatkowanie takich wpłat, przy ich zwrocie lub wypłacie, odbywa się z wykorzystaniem dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej, czyli 18 i 32%.
Art. 35 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT zobowiązuje do poboru zaliczek na PIT płatnika, czyli instytucję finansową prowadzącą IKZE. Zaliczka pobierana jest od środków wypłacanych, pomniejszonych o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki. Podatnik sam będzie musiał w składanym w Urzędzie Skarbowym zeznaniu podatkowym opodatkować kwotę wypłaconych składek na IKZE i wykazać ją w grupie przychodów z innych źródeł, jeśli dokona jednorazowej wypłaty środków z IKZE na swój własny wniosek. Wówczas instytucja prowadząca IKZE nie pobierze zaliczki na podatek dochodowy, ale przekaże podatnikowi i fiskusowi imienną informację o wypłaconych kwotach z IZKE.

Korzystna ulga podatkowa związana z IKZE

Decydując się na wpłacanie pieniędzy na IKZE, podatnik korzysta ze specyficznej ulgi podatkowej. Wpłaty na takie konta podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, zmniejszając ją i sam podatek należny fiskusowi. Według ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 26 ust. 1 pkt 2b, podstawą obliczenia podatku w przypadku IKZE jest odpowiednio ustalony dochód lub przychód podatnika, po odliczeniu od niego m.in. kwot wpłaconych na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, dokonanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Nie można w sposób dowolny dokonywać odliczenia od dochodu podatnika wpłat realizowanych na IKZE. Istnieje przy tym limit odliczenia określony w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.
Możliwość korzystania z IKZE mają w praktyce wszyscy podatnicy, ale nie każdy będzie mógł skorzystać z ulgi na IKZE. Jest ona dostępna jedynie dla podatników rozliczających się z fiskusem za pośrednictwem podatku liniowego lub skali podatkowej. Przy korzystaniu z ulgi należy złożyć wraz z deklaracją roczną załącznik PIT/O, w którym ujmuje się omówioną tu ulgę na IKZE.

Tagi wpisu - IKZE w PIT

kobieta na zdjęciu
"Teraz już wiem co i jak rozliczać w moim druku PIT"

Tagi: załącznik PIT/O, do czego służy załącznik PIT/O, ulga podatkowa na IKZE, załączniki Pity dla ulgi na IKZE, formularz PIT i ulga na IKZE
Przeczytaj także: Aktywny formularz PIT 37

Polityka Prywatności