"Tutaj dowiesz się 'Jak rozliczyć PIT programem komputerowym"!" Druki tradycyjne kontra druki aktywne - popularne PIT 37 i 36

Czym różnią się druki tradycyjne i druki aktywne - popularne formularze PIT 37 i 36

Wśród czterech głównych metod opodatkowania przychodów lub dochodów podatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ważne miejsce zajmuje skala podatkowa. Podatnicy w takim przypadku rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych, według progresywnej, dwustopniowej skali 18 i 32%. Jeśli taka metoda opodatkowania jest właściwa dla podatnika, wówczas powinien wypełnić on popularny PIT 37 lub popularny PIT 36. Oba druki podatkowe mogą występować jako druki tradycyjne lub nowoczesne, interaktywne druki aktywne PITy. Czym różnią się one względem siebie i jakim formularzem podatkowym powinien zatem posłużyć się dany podatnik?

Dla kogo PIT-37 i PIT-36?

Podatnicy uzyskujący w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%, wypełniają jako rozliczenie roczne albo popularny PIT 37, albo popularny PIT 36. Formularze te różnią się względem siebie tym, dla kogo są przeznaczone. PIT-37 wypełnią podatnicy, którzy pozyskiwali dochody w poprzednim roku podatkowym za pośrednictwem płatnika, zaś PIT-36 będzie przeznaczony dla osób samodzielnie zobowiązanych do odprowadzania podatku lub zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od swoich dochodów.

Według przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, prawo do rozliczenia na PIT-37 będą mieli podatnicy, którzy wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych),
 • świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendiów
 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście (m.in. z umów zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej),
 • przychodów z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę przysługujących tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,
 • należności z umowy aktywizacyjnej,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej,
 • nie są obowiązani doliczać do uzyskanych dochodów małoletnich dzieci,
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.

  Z kolei, PIT-36 wypełniają podatnicy, jeśli pozyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika. PIT-36 wybiorą osoby, które:
 • Uzyskiwały dochody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z tytułu zawarcia umowy o podobnym charakterze.
 • Stosowały kredyt podatkowy, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Były zobowiązane do doliczenia nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem kredytu podatkowego.
 • Prowadziły działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej.
 • Sprzedały nieruchomość wybudowaną lub nabytą w latach 2007-2008.
 • Osiągały dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczać zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej.
 • Posiadały źródła przychodów opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.
 • Były zobowiązane do doliczenia do swoich dochodów wynagrodzenia uzyskanego przez małoletnie dzieci.

Aktywne i tradycyjne druki podatkowe

Zarówno PIT 37, jak i PIT 36 może występować w formie tradycyjnego druku podatkowego, jak i e-deklaracji podatkowej, tj. formularza aktywnego PITy.  Formularze Pity nieaktywne są tradycyjnymi formularzami podatkowymi, które dostępne są w sieci internetowej, m.in. w programach do wypełniania e-deklaracji podatkowej. Podatnik może je wydrukować i wypełnić ręcznie. Są dostępne w wielu programach do wypełniania rocznych rozliczeń podatkowych, dlatego nie ma konieczności pobierania ich z Urzędu Skarbowego. Nieaktywne formularze podatkowe nie korzystają z funkcji umożliwiających dokonanie obliczeń za podatnika, ani wskazówek, jak wypełniać poszczególne pola.
Z kolei, aktywne druki PITy mają interaktywny charakter i podatnik wypełnia je na komputerze. Każde pole jest dobrze opisane i podatnik ma możliwość zobaczenia wskazówek, jak je poprawnie wypełnić. Aktywny PIT-37 czy PIT-36 to formularz umożliwiający podatnikom na złożenie zeznania podatkowego jako e-deklaracji podatkowej. Aktywne druki PIT nie wymagaj wykorzystywania podpisu elektronicznego do weryfikacji tożsamości podatnika. Jeśli podatnik chciałby uniknąć wizyty w Urzędzie Skarbowym lub wysyłania zeznania rocznego pocztą tradycyjną, powinien wybrać formularze PITy aktywne, w których na koniec powinien wpisać kwotę przychodu wykazaną w deklaracji rocznej za poprzedni rok podatkowy. Stanowi ona element swoistego podpisu elektronicznego, który pozwala na zidentyfikowanie podatnika.

Tagi wpisu - aktywne druki PIT

kobieta na zdjęciu
"Wybieram aktywne druki PIT - wypełnianie ich jest znacznie prostsze niż druków tradycyjnych"

Tagi: druki tradycyjne i aktywne, druki tradycyjne dla skali podatkowej, druki aktywne PITy 36 i 37, dla kogo popularny PIT 37, dla kogo popularny PIT 36
Przeczytaj także: Rozliczenie ikze w pit

Polityka Prywatności